ADSp

Niemieckie ogólne warunki spedycji (ADSp)

Poniżej zamieściliśmy dla Pañstwa najnowszą wersjê niemieckich ogólnych warunków spedycji (ADSp). Zwracamy uwagê na to, że niemieckie ogólne warunki spedycji stanowią podstawê naszej współpracy z Pañstwem.

Prosze uwzglêdniæ także ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z ADSp 2017, numer 22 i 23 i nastêpne.